Profilaktyka

 

 

Nasza szkoła już po raz drugi bierze udział w realizacji Programu Edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Program jest realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sandomierzu.

 

WARSZTATY  „NIKOTYNA – LEGALNY NARKOTYK”

W czerwcu na podsumowanie działań związanych z profilaktyką antynikotynową w świetlicy odbyły się warsztaty. Zadaniem uczniów było stworzenie plakatu wielkogabarytowego przedstawiającego  rozumienie przez uczniów hasła „Nikotyna – legalny narkotyk”.

 

 

 

PODSUMOWANIE PROGRAMU EDUKACYJNEGO ARS.

W ostatnich dniach kwietnia przeprowadzono ankietę ewaluacyjną dotyczącą programu edukacyjnego ARS, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów czy narkotyków przez młodych ludzi.

W badaniu wzięło udział 13 uczniów. Respondenci to grupa 17- i 18-latków, wśród których ok. 2/3 to kobiety.

Poniżej zebrano oraz przeanalizowane uzyskane w badaniu dane, co pozwoliło na wyciągnięcie jasnych i jednoznacznych wniosków.

 1. Czy chętnie uczestniczyłaś/uczestniczyłeś w zajęciach?

               Tak – 92 %

               Nie – 8%

 1. Na jaki stopień w szkolnej skali oceniasz zajęcia programowe ?

               W skali od 1 do 6

               Średnia odpowiedzi uczniów wynosi 4,54

 1. Czy treści programowe były wg. Ciebie przedstawione w sposób zrozumiały?

                   Tak – 100 %

                Nie – 0 %

 1. W jakim stopniu skali szkolnej opanowałeś treści programowe?

               W skali od 1 do 6

               Średnia odpowiedzi uczniów wynosi 5,08

 1. Czy forma zajęć była ciekawa?

Tak – 92 %

Nie – 8 %

 1. Czy zajęcia wniosły coś nowego do Twojej wiedzy lub Twoich poglądów na temat omawianych substancji psychoaktywnych?

Tak – 46 %

Nie – 38 %

Trudno powiedzieć – 15 %

 1. Czy sposób realizacji zajęć przez prowadzącego pozwolił Ci aktywnie uczestniczyć w zajęciach?

Tak – 100 %

Nie – 0 %

 1. Czy sadzisz że uczestnicy tego rodzaju zajęć będą po nich bardziej ostrożni w kwestii używania omawianych substancji psychoaktywnych?

Tak – 70 %

Nie – 15 %

Nie wiem – 15%

 1. Czy chciałbyś, aby w przyszłości Twoje dzieci w wieku nastoletnim wzięły udział w takich zajęciach w szkole ?

Tak – 100 %

Nie – 0 %

 1. Czy przed realizacją programu wiedziałeś że używanie substancji psychoaktywnych przez kobietę w ciąży może być szkodliwe dla płodu?

Tak – 92 %

Nie – 8 %

 1. Płeć

Kobieta 69 %

Mężczyzna 31 %

Wnioski

Zdecydowana większość (92%) ankietowanych deklaruje, że z chęcią brała udział w zajęciach i uważa, że miały one ciekawą formę. Przekłada się to na ich dość wysoką ocenę – 4+ w skali od 1 do 6.

Wszyscy respondenci potwierdzają, że nauczany materiał został przedstawiony w sposób dla nich zrozumiały i mieli oni możliwość aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Dzięki temu opanowali treści przekazywane na zajęciach, a swoją wiedzę oceniają na 5 w skali 6-stopniowej. Można to uznać za rezultat zdecydowanie pozytywny.

Prawie połowa respondentów uważa, że na zajęciach spotkali się z nową wiedzą, podczas gdy dla 38% ankietowanych deklaruje, że już wcześniej mieli styczność z przekazywanymi w programie informacjami. Niemal wszyscy zdawali sobie sprawę z negatywnego wpływu używek stosowanych przez ciężarne kobiety na płód.

Niemniej, niezależnie od wcześniejszego stanu wiedzy, aż 70% pytanych uczniów twierdzi, że uczestnicy zajęć będą ostrożniej podchodzić do kwestii używania omawianych środków psychoaktywnych. Ponadto, 100% ankietowanych chciałoby, aby ich przyszłe dzieci w wieku nastoletnim brały udział w podobnych zajęciach. Wyraźnie pokazuje to zapotrzebowanie na prowadzenie tego typu zajęć wśród młodzieży.

WYNIKI KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

 

Laureatką konkursu plastycznego na plakat o tematyce profilaktycznej została uczennica klasy 1 LO Małgorzata Rębacz.

Gratulujemy!

 

Uwaga! Konkurs

Konkurs przedłużony do 30 kwietnia 2021 r.

REGULAMIN PLASTYCZNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

Zapraszam do udziału w konkursie wszystkich uczniów naszego liceum. Konkurs jest realizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ars czyli jak dbać o miłość”, którego celem głównym jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Tematyka przygotowanych prac plastycznych powinna nawiązywać do treści:

 • Zawartych w programie „Ars czyli jak dbać o miłość”.
 • Promujących życie bez uzależnień
 • Ukazania wiedzy o negatywnych skutkach palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania innych środków psychoaktywnych

Zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne wykonane w formie plakatu, techniką dowolną.
 3. Prace powinny być wykonane w formacie A3.
 4. Plakat powinien zawierać hasło związane z założeniami konkursu.
 5. Materiał podkładowy, na którym wykonane zostaną prace plastyczne to brystol lub blok techniczny (również kolorowy).
 6. Każda praca powinna być opisana – należy na odwrocie pracy umieścić informacje dotyczące uczestnika konkursu – imię, nazwisko ucznia oraz klasę.
 7. Prace powinny być dostarczone do 16 kwietnia 2021r. do sekretariatu naszej szkoły w godzinach                   8.00 – 13.00.
 8. Konkurs został przedłużony do 30 kwietnia 2021 r.

Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • zastosowania się do wytycznych niniejszego regulaminu,
 • zgodności z założeniami programu edukacyjnego „Ars czyli jak dbać o miłość”,
 • pomysłowości i oryginalności prac,
 • czytelności przekazu.

Zasady nagradzania i liczba laureatów

 1. Z konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów, którym zostaną przyznane miejsca od I do III.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi przez komisję konkursową.

Nagrody w konkursie

Przewidziane zostały dyplomy i nagrody dla zwycięzców.

Z dostarczonych prac zostanie stworzona w naszej szkole wystawa, która następnie będzie udostępniona na stronie internetowej LO im. Św. Urszuli Ledóchowskiej.

Organizator: Monika Cichoń

Ankieta Palenie Papierosów.

W ramach profilaktyki antynikotynowej 23 lutego przeprowadzono wśród uczniów LO w Klimontowie ankietę dotyczącą palenia papierosów, w której badano świadomość uczniów na temat szkodliwości używek. W ankiecie wzięło udział 27 osób w wieku od 14 do 18 lat.  Większość respondentów to kobiety

   Ponieważ grupa badawcza stanowi 71% całkowitej liczby licealistów, wyniki można uznać za miarodajne oraz reprezentatywne dla ogółu środowiska.

Wnioski

100% ankietowanych podaje, że nie są aktywnymi palaczami. Jednakże łącznie 57% respondentów uważa, że w ich klasie są osoby palące w ilości od 1 do 5. Na podstawie tych danych można uznać, że w szkole, w której przeprowadzono badanie, jest kilka osób palących. 13% respondentów przyznaje, że są oni namawiani przez kolegów do palenia, jednak większość nie znajduje się pod taką presją.

Zdecydowana większość ankietowanych (80%) uważa, że ma wystarczającą wiedzę o szkodliwości palenia oraz, że nawyk ten łatwo rzucić. Ponad połowa uczestników badania dowiedziała się o szkodliwości palenia w szkole, 32% – z mediów, a jedynie 12% w domu. Dlatego szkołę można uznać za najważniejsze miejsce edukujące na temat uzależnień i niezdrowych nawyków. Mimo to, mniej niż połowa respondentów uważa, że podejmowane w niej działania są wystarczające, aby zniechęcić uczniów do palenia. Dlatego w szkole będą podejmowane dalsze działania w celu zwiększenia świadomości uczniów na temat szkodliwości palenia.

Uczniowie na ogół nie mają świadomości na temat szkodliwości e-papierosów ani wpływu mediów na promocję palenia papierosów, jako że odpowiedzi udzielone na pytania dotyczące tych tematów są bardzo zróżnicowane.

Około ¾ ankietowanych twierdzi, że sprzedaż papierosów osobom nieletnim oraz palenie w miejscach publicznych powinny być zabronione. Oznacza to, że większość grupy badawczej negatywnie odnosi się do palenia papierosów również jako bierni palacze, którzy chcieliby, aby używki te zniknęły z przestrzeni publicznej.

Czy COVID-19 może mieć pozytywny wpływ na nawyki żywieniowe nastolatków?

Na to pytanie odpowiedziały wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w którym również uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.

Otóż zaskoczeniem może być fakt, że okres pandemii w znaczący sposób wpłynął pozytywnie na zmianę nawyków żywieniowych badanej grupy nastolatków. Zmniejszył się odsetek młodzieży: jedzącej w restauracjach (w tym także na wynos), kupującej ciasta i ciastka oraz chipsy. Zwiększył się odsetek nastolatków: unikających jedzenia smażonych dań, starających się ograniczyć spożycie cukru, dbających o to, żeby zjeść przynajmniej 1 porcję warzyw lub owoców dziennie. SGGW w Warszawie w podsumowaniu swoich badań stwierdziła, że ze względu na większą ilość czasu do zagospodarowania w okresie pandemii COVID-19 mogą zajść pozytywne zmiany w żywieniu młodzieży.

Program profilaktyczny – ARS, czyli jak dbać o miłość?

W naszej szkole przystąpiliśmy do realizacji programu profilaktycznego o nazwie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

https://www.gov.pl/attachment/050eec8d-7c86-4e50-b42c-12a04aafd667