Statut szkoły

Pióro

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W KLIMONTOWIE 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

 

§1

 1. Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie, ul. dr. J. Zysmana 9, jest szkołą publiczną. Z dniem 1 września 2022 r. szkoła wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Klimontowie zwany dalej Zespołem.
  Zespół został utworzony poprzez połączenie:

  1.   Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie i Liceum
  2. Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie.
 1. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:
  1. uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w w/w Liceum Ogólnokształcącym,
  2. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
  3. nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
  4. szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie.

§2

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Klimontów.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Kielcach.

 

§3

 1. Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum i o 4-letnim cyklu kształcenia na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowych:
  1. okrągła o średnicy 36 mm z godłem i nazwą szkoły w otoku
  2. okrągła o średnicy 20 mm z godłem i nazwą szkoły w otoku
 1. Szkoła używa pieczęci szkolnych:
  1. pieczęć podłużna szkoły
 1. Szkoła używa tablic: Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ustanowione w przepisach prawa oraz wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.
 2. W szczególności szkoła:
  1. kształci i wychowuje młodzież, przygotowując ją do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie,
  2. kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce,
  3. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, przygotowania się do kształcenia przez całe życie,
  4. zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego poprzez:
   1.  świadome stosowanie się do różnego typu przepisów szkolnych i ogólnych,
   2. kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,
   3. kształcenie umiejętności współżycia w zespole,
   4. korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
   5. kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, prezentowania własnych poglądów,
   6. rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,
   7.  uzyskanie świadectwa dojrzałości,
   8.  współuczestniczenie i współtworzenie życia kulturalnego,
   9. poznanie zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną,
   10. rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwiając im realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauczania.
  5. urzeczywistnia następujące wartości uniwersalne:
   1. prawo do życia, wolności i pokoju, warunkowane osobistym bezpieczeństwem fizycznym i moralnym,
   2. humanizm – braterstwo ludzi, w tym podmiotowość człowieka, godność osobista i szacunek dla osoby ludzkiej, wzajemna pomoc i życzliwość,
   3. patriotyzm pozbawiony nacjonalizmu,
   4. poczucie i urzeczywistnianie sprawiedliwości,
   5. swoboda myśli, sumienia, wyznania, tolerancja światopoglądowa, poszanowanie odmienności (nienaruszających ogólnie akceptowanych obyczajów społeczno-moralnych),
   6. poszanowanie własności jednostki i dobra wspólnego,
   7. godziwy poziom życia duchowego i materialnego, warunkowany uczciwą pracą,
   8. prawo do edukacji i kultury,
   9. prawo do respektowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.

§5

Szkoła organizuje dla uczniów naukę religii w wymiarze i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

DZIAŁ II

ORGANY SZKOŁY

 

ROZDZIAŁ I

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

§6

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor szkoły,
  2. Rada pedagogiczna,
  3. Rada rodziców,
  4. Samorząd uczniowski.
 1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.

 

ROZDZIAŁ II

DYREKTOR SZKOŁY

 

§7

 1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.
 2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.
 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku nauki oraz skreślenia z listy uczniów, jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 4. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest Wójt Gminy Klimontów.
 5. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń.
 1. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą pedagogiczną, Radą rodziców i Samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do:
  1. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich organów szkoły w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
  2. podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
  3. dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli i uczniów, oddziaływania na postawę nauczycieli i uczniów, pobudzania ich do twórczej pracy,
  4. zapoznawania Rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 

§8

 1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
  3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4. współpraca z Radą pedagogiczną, Radą rodziców i Samorządem uczniowskim,
  5. przewodniczenie Radzie pedagogicznej,
  6. tworzenie zespołów przedmiotowych, zadaniowych i wychowawczych oraz powoływanie ich przewodniczących,
  7. realizacja uchwał Rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
  8. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
  9. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  10. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
  11. odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego,
  12. stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  13. skreślanie ucznia z listy uczniów,
  14. przedstawianie Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
  15. wstrzymywanie wykonania uchwał rad pedagogicznych, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
  16. dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,
  17. podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
  18. podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
  19. zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
  20. organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takie nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym,
  21. przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,
  22. ustalanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,
  23. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych,
  24. możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  25. możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty,
  26. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.
 1. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustaw – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, należy w szczególności:
  1. kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
  2. decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, powierzanie stanowisk, a także odwoływanie z nich,
  3. decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  4. występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  5. dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status pracowników samorządowych,
  6. sprawowanie opieki nad młodzieżą uczącą się w szkole,
  7. odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
  8. realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
  9. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
  10. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
  11. zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
  12. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  13. organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
  14. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, który jest odrębnym dokumentem,
  15. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

ROZDZIAŁ III

RADA PEDAGOGICZNA

§9

 1. W szkole działa Rada pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej.
 2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły dla młodzieży w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§10

 1. Przewodniczącym Rady pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
  w Klimontowie.
 2. W skład Rady pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, który jest odrębnym dokumentem.

§11

 1. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach. Rada może pracować na kolegialnych wspólnych posiedzeniach Rad pedagogicznych Zespołu.
 2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:
  1. przewodniczącego Rady pedagogicznej,
  2. organu nadzoru pedagogicznego,
  3. organu prowadzącego szkołę,
  4. co najmniej 1/3 członków Rady pedagogicznej.
 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 2. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§12

 1. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2. projekt planu finansowego szkoły,
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  5. propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych w szkole,
  6. programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania.
  7. podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,
  8. powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,
  9. przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,
  10. powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk.
 1. Rada pedagogiczna ponadto:
  1. przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut,
  2. może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, a do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole,
  3. wchodzi w porozumienie z Radą rodziców celem uchwalenia przez nią programu wychowawczo-profilaktycznego.
  4. typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

§13

 1. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał z zakresu kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§14

 1. Zebrania Rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

ROZDZIAŁ IV

RADA RODZICÓW

§15

 1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły.
 2. Dyrektor zapewnia Radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz współpracuje z Radą rodziców osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

 

§16

 1. Do kompetencji Rady rodziców należy:
  1. występowanie do Rady pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
  2. wspieranie działalności statutowej szkoły,
  3. typowanie dwóch przedstawicieli Rady rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
  4. możliwość przekazywania Burmistrzowi Gminy Klimontów oraz Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy szkoły.
 1. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z Radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny.
 2. Rada rodziców opiniuje w szczególności:
  1. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

 

ROZDZIAŁ V

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§17

 1. W Liceum Ogólnokształcącym im. św. Urszuli Ledóchowskiej działa Samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Organy samorządu, zasady wybierania i ich działania określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i jest odrębnym dokumentem.

§18

 1. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły:
 2. Do kompetencji samorządu w szczególności należy prawo do:
  1. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  6. wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

§19

 1. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.
 2. Sprawy między organami szkoły rozstrzyga się w drodze negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania.
 3. Trudne do rozstrzygnięcia konflikty między nauczycielem a uczniem zainteresowane strony zgłaszają Dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzje zmierzające do usunięcia przyczyn konfliktu.
 4. Spory między nauczycielem a uczniem może także na wniosek stron rozstrzygać Rada pedagogiczna w porozumieniu z Radą rodziców i Samorządem uczniowskim.
 5. Dla zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, realizuje się spotkania przedstawicieli w/w organów.

§20

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych i dydaktycznych młodzieży.
 2. Formy współdziałania:
  1. organizowanie okresowych spotkań dyrekcji szkoły i wychowawców klas z rodzicami dla zapoznania ich z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,
  2. zapewnienie rodzicom możliwości indywidualnego kontaktu z wychowawcami klasy i innymi nauczycielami,
  3. uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce, a także przyczyn trudności w nauce,
  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
 1. W ramach współpracy rodzice mają prawo do:
  1. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
  2. dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny,
  3. występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
  4. udzielania pomocy materialnej,
  5. wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

DZIAŁ III

ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ I

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§21

 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§22

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący.
 2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
  1. szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
  2. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
  1. plan pracy szkoły, który określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
  2. arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły,
  3. tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

§23

 1. Dyrektor, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, który określa organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej – ustalony
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.
 3. W szkole liczbę uczniów w oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§24

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na:
  1. diagnozowaniu środowiska ucznia,
  2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
  3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
  4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
  5. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  6. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
  7. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
  8. wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
  9. wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
  10. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
  11. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
  12. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  13. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
  14. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych w szkole polega na:
  1. realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
  3. realizacji programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  4. realizacji wskazanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajęć,
  5. integracji ze środowiskiem rówieśniczym.
 1. Podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§25

 1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od kilku do 30 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły.
 4. W uzasadnionych przypadkach takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora szkoły.
 5. Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych, których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej szkoły.
 6. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się według zasad określonych ustawą – Prawo oświatowe.

§26

 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą pedagogiczną, Radą rodziców i Samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wyznacza dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.

§27

 1. Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz przedmioty nadobowiązkowe, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek, obozów i wyjazdów.
 2. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

§28

 1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów pełnione są, według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora szkoły, dyżury nauczycielskie. Sposób pełnienia dyżurów określa przyjęty w szkole regulamin, który stanowi odrębny dokument.
 2. Podczas zajęć poza terenem szkolnym i na czas trwania wycieczek nauczyciele – organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich uczniów.
 3. Wycieczki organizowane przez szkołę są przygotowywane ściśle według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji krajoznawstwa i turystyki przez szkoły. Kierownik wycieczki jest obowiązany do przygotowania i przedstawienia Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia całości wymagalnej dokumentacji w terminie wskazanym przez wymienionego Dyrektora.
 4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

§29

Szkoła może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

§30

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
  1. sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe,
  2. salę gimnastyczną,
  3. boisko sportowe,
  4. bibliotekę,
  5. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
  6. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
  7. stołówkę ze świetlicą.
 1. W celu dokumentowania bieżącej pracy z uczniem i udostępniania stałej informacji o wynikach pracy uczniom i ich rodzicom szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. Dziennik jest prowadzony według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

ROZDZIAŁ II

BIBLIOTEKA SZKOLNA

§31

 1. Biblioteka szkolna jako szkolne centrum biblioteczno-informacyjne jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. Pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 2. Nauczyciele wszystkich przedmiotów mają obowiązek odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
 3. Biblioteka szkolna składa się z:
  1. wypożyczalni literatury pięknej i lektur oraz multimediów,
  2. wypożyczalni książek popularnonaukowych,
  3. czytelni wraz z księgozbiorem podręcznym i stanowiskami komputerowymi tworzącymi pracownię multimedialną.
 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice uczniów.
 4. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki, który jest odrębnym dokumentem.

§32

 1. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
  1. kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
  2. przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
  3. stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.
 1. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
  1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
  2. gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów, prowadzenie katalogów książek,
  3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
  4. wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  5. współpraca z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych,
  6. organizowanie i propagowanie różnych imprez czytelniczych rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (np. konkursy czytelnicze, spotkania literackie),
  7. przedstawianie Radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych oddziałów,
  8. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  9. współuczestnictwo w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły.
 1. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:
  1. rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej,
  2. publiczną biblioteką pedagogiczną celem szerszego propagowania różnych imprez czytelniczych,
  3. innymi instytucjami kulturalnymi (muzeum, ośrodkiem kultury, itp.).

 

DZIAŁ IV

SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY

ROZDZIAŁ I

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§33

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy.

§34

 1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, tworzy się potrzebne stanowiska.
 2. Wymienione stanowiska powierza i odwołuje z nich dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady pedagogicznej.
 3. Szczegółowy zakres kompetencji na stanowiskach określa dyrektor, powierzając to stanowisko.

§35

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
  1. realizowanie obowiązującej w szkole podstawy programowej,
  2. wybór programów nauczania celem umieszczenia ich w szkolnym zestawie programów,
  3. wybór podręczników szkolnych,
  4. prowadzenie pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo-profilaktycznym,
  5. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
  6. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych,
  7. stosowanie obowiązujących w szkole zasad oceniania pracy uczniów,
  8. eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów,
  9. systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
  10. czynny udział w pracy Rady pedagogicznej, realizowanie podjętych uchwał,
  11. współpraca z rodzicami,
  12. systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  13. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów,
  14. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,
  15. udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w szkole,
  16. udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy.
 1. W ramach czasu pracy nauczyciel jest zobowiązany do dostępności w szkole. W tym czasie prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

§36

W szkole może być zatrudniony: pedagog, pedagog specjalny, doradca zawodowy.

 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, a także:
  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  2. określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  3. udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, a także współpraca w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  4. koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej w celu dalszego kształcenia się,
  5. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  6. współpraca z organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  7. koordynacja pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo-profilaktycznym,
  8. dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz prezentacja oceny Radzie pedagogicznej.
 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy:
  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.
  2. wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
  3. rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  4. dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym.
  5. określenie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  6. udzielenie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  7. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:
  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
  3. prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
  4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę,
  5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  6. udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych uczniom i rodzicom.

§37

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą..
 2. Funkcje wychowawcy Dyrektor powierza nauczycielowi, który – jeśli nie zajdą szczególne okoliczności – prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.
 3. Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić do Dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy lub nauczyciela. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku
  w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

§38

 1. Do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału należy w szczególności:
  1. otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
  2. utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,
  3. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują oddział,
  4. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych,
  5. kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez uczniów, także w zakresie regularnego uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne,
  6. pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,
  7. dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,
  8. budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału w pracach na rzecz środowiska,
  9. interesowanie się stanem zdrowia i higieny osobistej uczniów,
  10. organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  11. systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – działalności wychowawczej i opiekuńczej, dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, wypisywanie świadectw szkolnych,
  12. udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy.
 1. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

§39

 1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe i zadaniowe.
 2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Dyrektor szkoły.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek członków zespołu.
 4. Zadaniami zespołu wychowawczego (nauczycieli uczących w jednym oddziale) są:
  1. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację obowiązków szkolnych,
  2. rozwijanie systematycznej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym,
  3. poznawanie środowiska wychowawczego uczniów,
  4. pomoc młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych,
  5. diagnozowanie uczniów w zakresie potrzeb, poczucia bezpieczeństwa i trudności z jakimi się borykają,
  6. kształcenie umiejętności świadomego wyboru, podejmowania decyzji oraz brania odpowiedzialności za podjęte wybory.
 1. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:
  1. wybór proponowanych do szkolnego zestawu programów nauczania, a także podręczników z danego przedmiotu,
  2. opracowanie kryteriów oceniania uczniów z danego przedmiotu,
  3. badanie osiągnięć uczniów z danego przedmiotu,
  4. współudział przy opiniowaniu programów z zakresu kształcenia ogólnego, autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,
  5. współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
  6. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  7. współpraca przy ewaluacji wewnętrznej szkoły.
 1. Zespoły zadaniowe powstają w przypadku określonym potrzebami szkoły.

§40

 1. W szkole istnieją następujące stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi:
  1. sekretarz szkoły,
  2. konserwator,
  3. sprzątaczki
 1. Zadaniami pracowników szkoły zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

 

ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§41

Uczeń ma prawo:

 1.  otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
 2. uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania, określonych przez wewnątrzszkolne zasady oceniania,
 3. korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych przez przedmiotowe zasady oceniania,
 4. do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 5. do poszanowania swej godności,
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uzyskanie zgody na indywidualny tok lub program nauki realizowany według trybu ustalonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 7. swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
 8. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez samorządy,
 9. do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 10. do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 11. do nietykalności osobistej,
 12. do bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
 13. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
 14. korzystania z pomocy materialnej, którą dysponuje szkoła,
 15. reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach,
 16. do pomocy z racji specyficznych trudności w uczeniu się.

§42

 1. Uczeń ma obowiązek:
  1. uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
  2. godnie reprezentować szkołę,
  3. respektować zasady współżycia społecznego i normy etyczne,
  4. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
  5. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników,
  6. dbać o kulturę słowa,
  7. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
  8. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych.
  9. dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała bluzka, ciemne spodnie lub spódnica),
  10. naprawiać wyrządzone szkody materialne,
  11. dostarczyć pisemne usprawiedliwienie od rodzica (w tym drogą elektroniczną) nieobecności w ciągu 7 dni od momentu ustania nieobecności,
  12. korzystać podczas zajęć z telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających obraz i dźwięk tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
  13. posiadać i prowadzić zeszyty przedmiotowe.
 1. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne, koleżanek i kolegów w czasie przebywania na terenie szkoły oraz innym miejscu zajęć (uczeń nie pali papierosów oraz e-papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków odurzających).

 

ROZDZIAŁ III

NAGRODY I KARY

§43

 1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
  1. rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz szkoły,
  2. wzorową postawę,
  3. wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe.
 1. Nagrody i wyróżnienia:
  1. pochwała na forum klasy,
  2. pochwała na forum szkoły,
  3. list pochwalny skierowany do rodziców ucznia,
  4. wpisanie nazwiska ucznia w specjalnej księdze uczniów wyróżnionych,
  5. nagrodę rzeczową lub pieniężną.
 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu uczniowskiego, Rady pedagogicznej. O każdej przyznanej uczniowi nagrodzie wychowawca informuje jego rodziców.
 2. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§44

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, a w szczególności uchybianie wymienionym w statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej uczniowi karze wychowawca informuje jego rodziców.
 2. Uczeń może otrzymać następujące kary:
  1. nagana na forum klasy,
  2. nagana na forum szkoły,
  3. nagana dyrektora szkoły,
  4. skreślenie ucznia z listy uczniów.
 1. Karę nagany na forum klasy może udzielić wychowawca lub Dyrektor szkoły, pozostałe stosuje tylko Dyrektor szkoły.
 2. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadkach gdy uczeń:
  1. przychodzi do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, na odurzenie lekami psychotropowymi, narkotykami albo wprowadza się w taki stan w czasie pobytu w szkole,
  2. rozprowadza wyżej wymienione środki,
  3. demoralizuje innych uczniów,
  4. w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku,
  5. wyczerpał środki zaradcze stosowane wobec niego przez szkołę.
 1. Gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacja obowiązku szkolnego lub nauki, dyrektor może zastosować środek oddziaływania w postaci:
 • pouczenia,
 • ostrzeżenia ustnego lub na piśmie,
 • przeproszenia pokrzywdzonego,
 • przywrócenia stanu poprzedniego,
 • wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.
 1. Od kary udzielonej przez wychowawcę uczeń ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora w terminie 3 dni od daty jej udzielenia. Od kary nałożonej przez Dyrektora (poza skreśleniem z listy) przysługuje pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor przed podjęciem rozstrzygnięcia może zasięgnąć opinii rady pedagogicznej. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 3 dni od daty jego wpływu.
 2. Skreślenia dokonuje Dyrektor poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, poprzez Dyrektora, który wydał decyzję.

§45

Uczeń lub jego rodzic w przypadku naruszenia prawa ucznia jest uprawniony do składania skarg pisemnie, a także ustnie do protokołu według następującej procedury:

 1.  powiadamia opiekuna samorządu uczniowskiego,
 2. kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły,
 3. Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 7 dni. Treść decyzji przekazuje się wnioskodawcy.

DZIAŁ V

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB

OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§46

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  2. zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

ROZDZIAŁ II

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§47

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  4. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§48

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

ROZDZIAŁ III

 INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SPRAWACH OCENIANIA

§49

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, informują uczniów oraz ich rodziców o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, we wrześniu, informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§50

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń ma prawo otrzymać do wglądu. Rodzice ucznia – na swą prośbę – otrzymują wymienione prace do wglądu w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem uczącym przedmiotu.
 2. Nauczyciele informują rodziców o postępach w nauce i frekwencji uczniów, korzystając z wybranych podanych niżej sposobów:
  1. klasowe spotkania według ustalanego corocznie przez dyrektora harmonogramu,
  2. indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę potrzeb),
  3. korespondencja w dzienniku elektronicznym według ustaleń nauczycieli,
  4. informacja telefoniczna – potwierdzona zapisem w dzienniku.
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia w sposób ustny ustaloną ocenę.

 

ROZDZIAŁ IV

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

§51

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach wskazanych przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§52

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§53

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć, odpowiednio, z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ROZDZIAŁ V

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

§54

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu okresowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i okresowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie zakończenia pierwszego okresu nauki (przed rozpoczęciem ferii zimowych).
 3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a okresową i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

§55

 1. Bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne ucznia z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący – 6,
  2. stopień bardzo dobry – 5,
  3. stopień dobry – 4,
  4. stopień dostateczny – 3,
  5. stopień dopuszczający – 2,
  6. stopień niedostateczny – 1.
 1. W celu motywowania ucznia do osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych uwzględnia się rozszerzenie powyższej skali w przypadku ocen bieżących o plusy (poza stopniem celującym) i minusy (poza stopniem niedostatecznym) – zgodnie z propozycją e-dziennika.
 2. Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się wagę zgodną z PZO.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 4. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe,
  2. bardzo dobre,
  3. dobre,
  4. poprawne,
  5. nieodpowiednie,
  6. naganne.

ROZDZIAŁ VI

KLASYFIKACJA ROCZNA

§56

 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. W terminie 14 dni przed radą klasyfikacyjną roczną nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów i wychowawcę o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
 3. Nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca klasy informuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku elektronicznym.
 4. Obowiązkiem rodziców jest śledzenie wpisów w dzienniku elektronicznym.

§57

 1. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§58

 1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali wskazanej przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala się według skali wskazanej przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

ROZDZIAŁ VII

UZYSKANIE OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA

§59

 1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych po złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku
  z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej.
 2. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przeprowadza dodatkowy pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i podejmuje decyzję w terminie 5 dni oraz informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.
 3. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania po złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie, w terminie do 3 dni po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej.
 4. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego kryteriami oceniania zachowania, podejmuje decyzję w terminie 2 dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

ROZDZIAŁ VIII

UCZEŃ NIEKLASYFIKOWANY

§60

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na zawierający uzasadnienie pisemny wniosek jego rodziców Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

§61

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, którego wzór i zawartość określił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen zdającego.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba że zostało złożone uzasadnione zastrzeżenie.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, do którego może także być złożone uzasadnione zastrzeżenie.
 4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia jest ostateczna, chyba że zostało złożone uzasadnione zastrzeżenie.

 

ROZDZIAŁ IX

 ZASTRZEŻENIE DO OCENY ROCZNEJ

§62

 1. Uczeń lub jego rodzice, mogą zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§63

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie określonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, która w przypadku:
  1. rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  2. rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§64

 1. Z prac komisji sporządza się protokół, którego wzór i zawartość określił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen zdającego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 3. Wymienione przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ X

EGZAMIN POPRAWKOWY

§65

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, którego wzór i zawartość określił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen zdającego.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

ROZDZIAŁ XI

PROMOWANIE UCZNIA

§66

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

ROZDZIAŁ XII

UKOŃCZENIE SZKOŁY

§67

 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

DZIAŁ VI

CZĘŚĆ KOŃCOWA

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§68

 1. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.
 2. Ceremoniał Szkolny, który jest odrębnym dokumentem, opisuje także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.
 3. Ustala się Dzień Patrona na dzień 17 kwietnia.

§69

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określa ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości.

§70

 1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

ZMIANA STATUTU

§71

 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: wszystkich pracowników oraz uczniów i ich rodziców.
 2. Organem kompetentnym do uchwalania statutu i wprowadzenia w nim zmian jest Rada pedagogiczna.
 3. Wniosek o zmianę statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 4. Projekt zmian w statucie oraz zmiany statutu przygotowuje wyłoniony zespół Rady pedagogicznej.
 5. Rada pedagogiczna na zebraniu w formie uchwały przyjmuje lub odrzuca projekt zmian w statucie lub projekt statutu.
 6. Dyrektor szkoły publikuje w formie obwieszczenia jednolity tekst statutu po każdej jego nowelizacji.
 7. Dyrektor szkoły zapewnia zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności szkolnej:
  1. uczniowie zapoznają się ze statutem w ramach godzin wychowawczych oraz na stronie internetowej szkoły,
  2. nauczyciele – na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej,
  3. rodzice – na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej.

 

Statut po dokonaniu nowelizacji, po wprowadzeniu zmian wynikających z utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych oraz zmian przepisów prawa oświatowego, został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie Uchwałą numer 3/2022/2023 w dniu 15 września 2022 r. i obowiązuje od 1 września 2022 r.